Terms & Conditions (Dutch)
Terms & Conditions (Dutch)

Terms & Conditions (Dutch)

Algemene voorwaarden voor de deelname aan de Passoa Porn Star Martini-wedstrijd

Definities

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") gelden voor je deelname aan de Promotie zoals deze word uitgevoerd door de Organisator en bevatten de volgende definities:
Agencybetekent het bedrijf dat de Prijs levert, zijnde Passoã SAS;
Starting Date betekent middag (12.00 uur Britse zomertijd) op 28 juli 2023;
Closing Date betekent middernacht (00.00 uur Britse zomertijd) op 30 september 2023;
Criteria betekent dat de Promotie zal worden beoordeeld door een panel van juryleden met minimaal één onafhankelijk en competent jurylid.
Discerning Drinkerbetekent een lid van Difford's Guide.
Notification betekent een e-mail die naar een winnaar wordt gestuurd.
Prize De beste door een barman gemaakte cocktail wint € 1.000 euro + Flavour Blaster Pro 2 Kit; de barman op de tweede plaats wint € 500 euro; De beste cocktail gemaakt door een liefhebber van cocktails thuis wint 1.000 euro + Flavour Blaster Mini Kit; De tweede plaats wint € 500 euro.
Promoter betekent Odd Firm of Sin Ltd handelend onder de naam Difford's Guide, een Engels bedrijf met ondernemingsnummer 03365966 met statutaire zetel in The Clocktower Sherbourne Valley, Hastings Road, Northiam, East Sussex, Engeland, TN31 6HY.
Privacy Policy betekent het beleid dat te vinden is op diffordsguide.com
Promotion betekent deze promotie om de Prijs te winnen om Passoã Passion Fruitlikeur te promoten.
TerritoryAustralië, België, Duitsland, Griekenland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
Website betekent Passoã Porn Star Martini-Wedstrijd (diffordsguide.com)

Volledige Algemene Voorwaarden

1. Je deelname aan de Promotie is onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden. Alle deelname- of claiminstructies worden geacht onderdeel te zijn van de Algemene Voorwaarden. Door deel te nemen aan de Promotie accepteert u deze Algemene Voorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven, met inbegrip van eventuele wijzigingen.

2. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelname te weigeren of de Prijs niet toe te kennen aan iemand die deze Algemene Voorwaarden overtreedt.

3. Bij tegenstrijdigheden of inconsistenties met andere mededelingen, met inbegrip van reclame- of promotiemateriaal, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

Wie kan deelnemen (toelatingsvoorwaarden)

4. Deze Promotie is alleen beschikbaar voor inwoners van het Grondgebied en de deelname moet vanuit het Grondgebied worden ingestuurd.

5. Om deel te nemen aan de Promotie moet je:
a) 18 jaar of ouder zijn en 21 jaar of ouder in de VS;
b) de wettelijke minimumleeftijd hebben om alcohol te drinken in het land waar je woont;
c) de wettelijke minimumleeftijd hebben om mee te doen aan promoties in het land waar je woont;
d) een barman of liefhebber van thuiscocktails zijn, woonachtig in het Grondgebied, met een Difford's Guide-account; en
e) toegang hebben tot het internet.

Hoe u kunt deelnemen

6. De Promotie wordt door de Organisator aan het publiek bekend gemaakt op de Instagram-accounts van de Organisator en op de Website en via de nieuwsbrief van Difford's Guide.

7. Om deel te nemen aan deze Promotie moet je the website. and follow the entry instructions before the Closing Date. Please note, to register for a Difford's Guide account, you will need to agree to Difford's Guide's Terms and Conditions found at diffordsguide.com and our Privacy Policy. By agreeing to our Privacy Policy you consent to us using your personal data in accordance with our Privacy Policy. We may send marketing communications to you via email, where you have consented to receive such communications from us. You can withdraw your consent or change the way you receive communications from us by using the unsubscribe links within our email marketing messages, by changing your marketing preferences in the communications section of your online account (if applicable) or by contacting us at any time at info@diffordsguide.com.

8. Je moet een cocktail bereiden met minimaal 15 ml Passoã Passievruchtenlikeur in het recept door gebruik te maken van de tool Cocktail builder op the website.. Je mag uitsluitend de ingrediënten gebruiken die in de bijgeleverde ingrediëntenlijst staan.

9. Deelnames moeten in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

10. De volgende categorieën van personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Promotie:
a) functionarissen, directeuren en werknemers van de Organisator, hun moeder- en dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen;
b) personen of entiteiten die belast zijn met de ontwikkeling en implementatie van deze Promotie, en alle werknemers, functionarissen of directeuren van een rechtspersoon die met hetzelfde belast zijn;
c) werknemers die voor producenten van alcoholische dranken werken; en
d) personen die werkzaam zijn bij of behoren tot de directe familie of het huishouden van een van de bovenstaande categorieën.

Meer in het algemeen geldt dat geen enkele persoon, of familielid van deze persoon, die direct of indirect heeft samengewerkt met het distributiebedrijf, het leveranciersbedrijf of de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie van deze Promotie, of die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de opzet of uitvoering van deze Promotie, mag deelnemen aan de Promotie.

11. Elke persoon mag slechts één keer deelnemen aan de Promotie. Als meerdere inzendingen van dezelfde persoon worden ontvangen, worden al deze extra inzendingen uitgesloten en wordt alleen de eerste voor deelname aan de Promotie geaccepteerd.

12. Er worden geen inzendingen geaccepteerd van agenten, derde partijen, syndicaten, georganiseerde groepen of inzendingen die automatisch door een computer, programma, applicatie, script of andere geautomatiseerde methode worden gegenereerd.

13. Om deel te nemen of te winnen is geen betaling of aankoop nodig, het gaat om een gratis prijswedstrijd. Een betaling of aankoop vergroot je winkansen niet.

14. Deelnames ontvangen na de Sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen.

15. Wanneer de instructies voor deelname vereisen dat materiaal wordt ingediend of gemaakt (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, fotografie of videografie), mag dit materiaal geen verwijzing naar een persoon bevatten, hetzij visueel of geschreven, tenzij je van deze persoon toestemming hebt verkregen om dit te gebruiken.

16. Gezien de inzet van de Organisator om een boodschap van verantwoord drinken te promoten, eisen we van alle deelnemers dat ze zich verstandig, verantwoordelijk en bedachtzaam gedragen wanneer ze deelnemen aan deze Promotie. We controleren alle geplaatste inzendingen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan het beleid van de Organisator met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, met inbegrip van de garantie dat er niemand deelneemt die jonger is of lijkt te zijn dan de wettelijk toegestane leeftijd waarop alcohol mag worden gedronken, of die is gemaakt door iemand die jonger is dan de wettelijk toegestane leeftijd waarop alcohol mag worden gedronken, of die illegaal, onverantwoord of buitensporig drankgebruik aanmoedigt.

17. Elke inzending die inhoud bevat die de Organisator, ter eigen beoordeling, op enigerlei wijze beledigend of ongepast acht of waarvan de Organisator, ter eigen beoordeling, van mening is dat deze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon, bedrijf of entiteit, wordt als niet in aanmerking komend beschouwd en zal door de Organisator worden verwijderd of vern

18. Deelnames die in strijd zijn met een van de bovenstaande vereisten worden gediskwalificeerd en door de Organisator verwijderd.

19. Incomplete, illegale, onbestelbare, gestolen, verkeerd geadresseerde of te late inzendingen worden niet geaccepteerd, onafhankelijk van de oorzaak, waaronder bijvoorbeeld een storing bij de post, apparatuur, een technische storing, een storing in een systeem, satelliet, netwerk, server, computerhardware of -software van welke aard dan ook, en de Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inzendingen die om dergelijke redenen niet worden ontvangen. De Organisator accepteert geen verzendbewijs als ontvangstbewijs.

20. De Organisator accepteert geen inzendingen voor de wedstrijd die onleesbaar zijn, die zijn gewijzigd, nagemaakt, vervalst of waarmee is geknoeid, die fotokopieën zijn en niet het origineel, of die onvolledig zijn.

21. De Organisator is als enige bevoegd om te bepalen welke inzendingen als geldig worden aangemerkt en het resultaat van de Promotie is definitief.

22. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel personen te diskwalificeren die niet in aanmerking komen, die de Promotie proberen te omzeilen door te sjoemelen met de werking van de Promotie, die meerdere accounts aanmaken, die meerdere identiteiten gebruiken of die handelen op een manier die de Organisator in strijd acht met de Algemene Voorwaarden, en om, indien nodig, alle maatregelen te nemen die nodig zijn om zichzelf te beschermen tegen dergelijke frauduleuze of ongeldige inzendingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het eisen van nadere verificatie van de identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens van een deelnemer en zijn inzending.

23. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor het niet of te laat ontvangen van een inzending als dit te wijten is aan omstandigheden die buiten de controle van de Organisator vallen.

24. Door deel te nemen aan de Promotie bevestig je dat je in aanmerking komt om deel te nemen en dat je in aanmerking komt om de Prijs te claimen die je mogelijk wint door deel te nemen aan de Promotie. De Organisator is bevoegd om je eventueel te vragen om bewijs te leveren dat je in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie en dat je inzending voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. Hij behoudt zich het recht voor om een toekenning van de Prijs te weigeren als je geen bewijs levert of als uit het bewijs blijkt dat er reden is om aan te nemen dat je inzending niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden.

De winnaar kiezen

25. De Prijs wordt toegekend volgens de Criteria.

26. De winnaar van de Prijs wordt op 18 oktober 2023 door een jurypanel met ten minste één onafhankelijk lid gekozen en op 19 oktober 2023 per e-mail door de Organisator gecontacteerd. Als de winnaar ermee akkoord gaat, worden de gegevens van de winnaar ook op de Website en de gekozen social media-kanalen van de Organisator gepubliceerd.

27. De Organisator doet redelijke inspanningen om contact op te nemen met de winnaar. De Organisator is niet verantwoordelijk voor vruchteloze pogingen om een potentiële winnaar te informeren.

28. Om de Prijs te ontvangen moet de winnaar binnen 7 dagen na de eerste bekendmaking op de Kennisgeving reageren en binnen dit tijdsbestek voldoen aan alle vereisten die in de Kennisgeving worden genoemd. Vereisten die in dat bericht kunnen worden opgenomen, zijn onder andere bevestiging/bewijs van de identiteit en leeftijd van de winnaar en de adresgegevens waar de Prijs naar toe moet worden gestuurd. Op verzoek van de Organisator kan de winnaar na ontvangst van de Kennisgeving worden verzocht om documentatie te ondertekenen zoals vereist door de wet in het land waar hij of zij woont.

29. Om misverstanden te voorkomen, wordt onder "eerste kennisgeving" de eerste dag verstaan waarop de Kennisgeving door de Organisator naar de winnaar wordt verzonden.

30. Als de winnaar niet binnen de genoemde termijn reageert op de door de Organisator in de Kennisgeving vermelde vereisten of deze niet nakomt, of als de winnaar de Prijs weigert, wordt de winnaar gediskwalificeerd, komt de Prijs te vervallen en wordt op dezelfde manier als bij de eerste winnaar een andere winnaar gekozen. Als een potentiële winnaar om welke reden dan ook niet in aanmerking komt of niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, leidt dit tot diskwalificatie en wordt de Prijs onder dezelfde voorwaarden als hierboven uiteengezet toegekend aan een andere winnaar.

31. Deelnemers worden verzocht om na de Sluitingsdatum regelmatig hun inbox (en spam) te controleren om er zeker van te zijn dat ze de Kennisgeving van de Organisator niet missen.

32. Zodra een winnaar aan alle vereisten in de Kennisgeving heeft voldaan, wordt de levering van de Prijs voor die winnaar georganiseerd.

33. De Organisator dient informatie te publiceren of beschikbaar te stellen waaruit blijkt dat de Prijs door iemand daadwerkelijk is gewonnen. De Organisator mag deze informatie ook publiceren op het Instagram-account en de website van de Organisator, alsmede op de website en het Instagram-account van Passoa. Als je bezwaar hebt tegen het publiceren of openbaar maken van je achternaam, provincie of winnende inzending, laat dit dan op het moment van de bekendmaking van de Prijs aan de Organisator weten door een e-mail te sturen aan hello@diffordsguide.com.

Prijs

34. De winnaar ontvangt de Prijs.

35. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de fiscale gevolgen en het betalen van eventuele verschuldigde belastingen met betrekking tot de ontvangen Prijs.

36. Voor de Prijs is geen alternatief in contanten beschikbaar.

37. De Prijs is niet verhandelbaar of overdraagbaar. Het is niet toegestaan om prijzen over te dragen of te vervangen, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel een prijs met een product van gelijke of hogere waarde te vervangen als gevolg van onbeschikbaarheid of anderszins.

38. De Prijs mag niet door een derde partij namens jou worden opgeëist.

39. De beslissing van de Organisator ten aanzien van enig aspect van de Promotie is definitief en bindend en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Belasting

De Prijs van deze Promotie is onderworpen aan de geldende belastingwetten

Algemeen

40. Je bevestigt hierbij dat alle personlijke gegevens die je hebt verstrekt om mee te doen aan de Promotie (de "Informatie") waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Je maakt de informatie voor de Promotie aan de Organisator bekend. De Organisator gebruikt de informatie alleen om de Promotie uit te voeren en te beheren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het delen ervan met eventuele Prijsaanbieders voor de doeleinden van het toekennen en beheren van de Promotie), en voor de overige doeleinden zoals uiteengezet of waarnaar wordt verwezen in het Privacybeleid. De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Informatie. Anders dan zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid of zoals wettelijk vereist kan zijn, en tenzij afzonderlijke toestemming is ontvangen om deze informatie voor een ander doel te gebruiken, wordt de informatie niet doorgegeven aan derden, anders dan leden van Passoã SAS of hun aangewezen agentschappen zoals vereist om de Promotie uit te voeren.

41. Als de instructies voor deelname vereisen dat materiaal aan de Organisator moet worden verstrekt, bevestig je dat je als deel van je deelname akkoord gaat met het verlenen van een permanente, royaltyvrije licentie aan de Organisator en het Agentschap (Passoã SAS), conform de standaardvoorwaarden van de Organisator, voor het gebruik van alle afbeeldingen of andere materialen die door jou aan de Organisator zijn verstrekt. Het eigendom van intellectuele eigendomsrechten op alle ingediende afbeeldingen blijft bij jou. Voor alle duidelijkheid: als je een prijs wint, blijf je eigenaar van de materialen die je hebt ingezonden, maar de Organisator en het Agentschap (Passoã SAS) mogen deze voor onbepaalde tijd en op gepaste wijze gebruiken (bijvoorbeeld door ze te delen op sociale media).

De inhoud, het merk en de materialen die onderdeel zijn van deze Promotie zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten en toepasselijke wetten. Geen enkel materiaal van deze pagina's mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden of gedistribueerd in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren en in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Als de deelnemers inhoud verstrekken die beschermd is door intellectuele of industriële eigendomsrechten, dragen de deelnemers, uitsluitend en kosteloos, voor het gehele grondgebied van de wereld en voor de gehele geldigheidsduur ervan, aan de Organisatoren het eigendomsrecht op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de werken over, die door de Organisatoren zonder enigerlei beperking kunnen worden gebruikt. Evenzo geeft de deelnemer de Organisatoren toestemming om de overgedragen rechten op exclusieve of niet-exclusieve basis aan derden over te dragen en/of in licentie te geven.

De deelnemers zijn verplicht om de Organisatoren te vrijwaren tegen eventuele schadeclaims van derden die voortvloeien uit de ingediende werken of het gebruik dat van de Organisatoren wordt gemaakt in geval van schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten, van oneerlijke concurrentie of van inbreuk op de toepasselijke wetgeving.

42. De Organisator kan je verzoeken om deel te nemen aan promotieactiviteiten in verband met de Promotie en de Organisator vraagt je om toestemming te geven voor dergelijke promotieactiviteiten, waaronder het gebruik van je naam en het land waar je woont op de website, de Facebook-, Threads- en Instagram-accounts van de Organisator en de social media-accounts van Passoã (beheerd door Passoã SAS).

43. De Organisator aanvaardt, voor zover wettelijk toegestaan, geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste, onvolledige of te late inzendingen, of voor foutieve, onjuiste, onjuiste of mislukte elektronische gegevensoverdrachten, storingen in communicatielijnen, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of aanbieders die worden gebruikt in welk aspect van de Promotie dan ook, waardoor er vertragingen of onderbrekingen ontstaan, en eventuele niet-toegankelijkheid of niet-beschikbaarheid van internet of de websites van de Organisator of een combinatie hiervan.

44. De Organisator, het Agentschap en gelieerde bedrijven, agenten, contractanten en sponsors aanvaarden, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, verlies of enig letsel dat een deelnemer lijdt die deelneemt aan de Promotie als gevolg van het accepteren van de Prijs of het gebruik of de bekendmaking van de informatie van een deelnemer in verband met de Promotie. Dit omvat tevens het geval dat de deelnemers hun Prijs niet kunnen verzilveren of dat een bepaald aspect van de Prijs is gewijzigd. De aansprakelijkheid van de Organisator voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid wordt op geen enkele wijze uitgesloten.

45.De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, alleen al door zijn/haar deelname aan deze Promotie, dat de Organisatoren zijn/haar naam mogen gebruiken om de andere gebruikers te informeren over de winnaar van de Promotie en dit zonder enige vergoeding ten gunste van de deelnemer.

46.De prijs kan niet worden ingeruild voor geld of een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar. Het commercialiseren en/of verkopen van de prijs is verboden. Als er acties worden ontdekt die gericht zijn op het doorverkopen van de prijs (direct of indirect of onder het mom van de verkoop of schenking van een ander product), eisen de Organisatoren onmiddellijk de teruggave van de prijs, waarbij zij zich tevens het recht voorbehouden om gepaste buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen te ondernemen, met inbegrip van maatregelen ter bescherming van hun bedrijfsimago. De Organisatoren kunnen dergelijke acties ook onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten brengen.

47.Als de prijs onder garantie van de fabrikant of leverancier valt, moeten de winnaars bij een storing of defect van het artikel contact opnemen met de technische dienst van de leverancier of fabrikant van het artikel, en worden de Organisatoren gevrijwaard van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de storing of het defect van het artikel.

48.De Organisator en aan hen gelieerde bedrijven, agenten, contractanten en sponsors aanvaarden, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, verlies of enig letsel geleden door een deelnemer (of gast van een deelnemer, indien van toepassing) die deelneemt aan de Promotie als gevolg van het accepteren van de Prijs of het gebruik van de Prijs of de bekendmaking van de informatie van een deelnemer in relatie tot de Promotie. Dit geldt ook als zij hun Prijs niet kunnen verzilveren vanwege een negatief reisadvies van de lokale overheid of omdat een aspect van de Prijs is gewijzigd. De aansprakelijkheid van de Organisatoren voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van hun nalatigheid wordt op geen enkele wijze uitgesloten.

49.Als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waarover de Organisator in alle redelijkheid geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de Promotie of deze Algemene Voorwaarden op elk moment nietig te verklaren, te annuleren of aan te passen. De Organisator zal zich echter altijd inspannen om de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

50.De selectie van de winnaar door de Organisator is in alle opzichten bindend. Om voor alle deelnemers de eerlijkheid en integriteit van de Promotie te waarborgen, gaat de Organisator niet in discussie over het verloop van deze Promotie.

51.De Promotie is nietig wanneer deze verboden of wettelijk beperkt is.

52.Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling uit deze Algemene Voorwaarden verwijderd en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

52.De Promotie en deze Algemene Voorwaarden (en alle niet-contractuele vraagstukken die daaruit voortvloeien of ermee verband houden) vallen onder de wetten van het deelnemende land. Geschillen over de strekking van deze Algemene Voorwaarden vallen echter onder de uitsluitende bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024